DM Sound AB
Pumpvägen 12
243 41 Höör
0413-575040

Allmänna villkor vid hyra av utrustning från DM Sound AB  Höör

 • Uthyrning sker fritt DM Sounds lager på adress Pumpvägen 12 i Höör. Om DM Sound ombesörjer transport tillkommer denna kostnad om ej annat avtalats.
 • Betalning skall erläggas kontant vid hyresperiodens start, om ej annat överenskommes i hyreskontraktet.
 • Avbokning av hyrutrustning skall ske 7 dagar innan hyresperiodens start. Om så ej göres debiteras 50% av hyrsumman. Vid avbokning av hyrutrustning samma dag som hyresperiodens start debiteras 100% av hyrsumman. Avbokning av personal eller arrangemangspaket skall ske 21 dagar innan hyresperiodens start. Om så ej göres debiteras 50%  av avtalad ersättning. Vid avbokning av personal eller arrangemangspaket 7 dagar eller senare från hyresperiodens start debiteras 100%  av avtalad ersättning.
 • Förlängning av hyra skall meddelas 7 dagar innan hyresperiodens utgång.
 • Vid för sent återlämnad utrustning debiteras en dagshyra per försenad dag.
 • Under hyrestiden svarar hyrestagaren för de skador som kan uppkomma på utrustningen antingen till följd av hyrestagarens eller tredje mans vållande.
 • Hyrestagaren svarar för att utrustningen är försäkrad till sitt fulla värde under hyrestiden.
 • Det åligger hyrestagaren att kontrollera så att utrustningen är i funktionsdugligt skick vid hyrestidens början.
 • Hyrestagaren får ej förändra utrustningen utan godkännande från DM Sound. Om hyrestagaren avhämtar utrustningen skall han kvittera mottagandet.
 • Återlämnad skadad utrustning repareras av DM Sound och kostnaden debiteras hyrestagaren.
 • Återlämnade trasiga glödlampor eller kablar debiteras till sin fulla kostnad.
 • Ej återlämnade glödlampor eller kablar debiteras till sin fulla kostnad.
 • Samtlig hyrutrustning från DM Sound är märkt med DM Sounds logotyp .Om detta vid återlämnandet av utrustningen är bortplockat utgår en ersättning på 100 kr per enhet. (Mervärdesskatt tillkommer)
 • Vid återlämnande av utrustning skall en besiktning av denna ske i närvaro av hyrestagaren eller av denna utsedd person. Om detta inte kan göras p.g.a. hyrestagaren får hyrestagaren acceptera uthyrarens besiktning.
 • DM Sound svarar ej och kan ej göras ekonomiskt ersättningsskyldig för misslyckad eller inställd föreställning orsakad av fel på utrustningen eller omständigheter som DM Sound ej råder över.
 • DM Sound svarar ej för skada som på grund av hyresförhållandet kan komma att drabba tredje man.
 • Vid annan skada som uppkommit på grund av DM Sounds vårdslöshet, är DM Sounds ansvar begränsat till ett basbelopp.
 • Därutöver har hyrestagaren ej någon rätt till skadestånd, vare sig direkt eller indirekt.
 • Vid hyrestagarens kontraktsbrott äger DM Sound, utöver eventuellt skadestånd, omedelbart häva avtalet samt tillgodogöra sig avtalad hyra för hela hyresperioden.
 • Om hyrestagaren är föremål för betalningsanmärkning, är försatt i konkurs, har inlett ackord, inställt betalningar eller eljest kan antas vara på sådant obestånd att hyra eller skadestånd ej rätteligen kan erläggas, äger DM Sound omedelbart häva hyresavtalet.
 • Hyrestagaren skall erlägga belopp motsvarande hyra och eventuellt skadestånd fram till den dagen då utrustningen kunnat återtagas av DM Sound.
 • Om villkor i avtal eller ordererkännande avviker från dessa bestämmelser, skall avvikelserna gälla framför dessa bestämmelser.
 • Tillägg eller ändringar till ingångna avtal skall ske skriftligen för att vara giltiga.
 • Vid arrangemang där DM Sound tillhandahåller såväl utrustning som personal svarar hyrestagaren för att erforderlig elektricitet enligt hyreskontrakt finns tillgänglig och att samtliga el-uttag är riktigt och korrekt kopplade av yrkesman.
 • Kostnader i samband med skador uppkomna av felaktig elspänning enligt § 23 debiteras hyrestagaren.
 • Vid arrangemang där DM Sound tillhandahåller såväl utrustning som personal svarar hyrestagaren för bärhjälp vid ankomst, vid uppbyggnad och vid demontering. Antal bärhjälp enligt hyreskontrakt.
 • Om bärhjälp uteblir debiteras en kostnad på 1300 kr per utebliven person. (Mervärdesskatt tillkommer)
 • Vid utomhusarrangemang äger DM Sound rätt att självständigt avgöra om ett arrangemang på grund av yttre faktorer, ex. regn, storm, översvämning mm, skall avbrytas på grund av säkerhetsrisker.
 • Hyrestagaren har i sådant fall ej rätt till ersättning på grund av skada. Vid alla utomhusarrangemang skall all utrustning placeras väl skyddad under tak med gott säkerhetsavstånd så att regn eller annat nedfall inte når utrustningen.
 • Hyrestagaren svarar för att erforderlig scenkonstruktion är tillräckligt dimensionerade.
 • Hyrestagaren svarar för skador på anläggningen som uppkommer p.g.a. brister i scenbygge, regnskydd etc.
 • Hyreskontrakt eller ordererkännande är upprättade i två likalydande exemplar varvid parterna erhållit vars ett exemplar
 • Tvist gällande hyresvillkor skall avgöras vid Eslövs tingsrätt i Lund.